• Tillväxtprogrammet KASE är en mångsidig uppsättning projekt

  Kaustby delregionala kommun genomförde tillväxtprogrammet KASE, som bestod av flera utvecklingsprojekt. Den grundläggande idén bakom tillväxtprogrammet var att stödja kommuner och företag i vår region att förbereda sig för framtiden. De stora projekt som planeras för regionen kommer att vara en viktig faktor under den närmaste framtiden, med ett investeringsvärde på upp till 1,5 miljarder euro.

  Dessutom öppnade tillväxtprogrammet som helhet nya affärsnätverk och hjälpte våra företag att utvecklas tillsammans. Tillväxtprogrammet KASE omfattade också utveckling av våra företagstjänster så att vi kan fortsätta att vara en av de mest företagsintensiva regionerna i Finland.

  Tillväxtprogrammet KASE - utveckling av företagsnätverk och tjänster

  I detta projekt stödde vi nätverkandet av företag och utvecklingen av underleverantörsnätverk för stora projekt. Vi stöder företag genom studier, evenemang, utbildning och externa experter. Vi utvecklade också våra företagstjänster.

  Läs mer om projektet här.

  Projektledare: Timo Pärkkä, timo.parkka(at)kaustisenseutukunta.fi; +358 40 757 3519

  Projektets varaktighet: 1.1.2020 - 31.12.2022

  Finansiär: NTM-centralen i Mellersta Finland

  Projektets status: projektet har slutförts.

 • SEMUKAS -projekt

  Syftet med projektet är att främja tillväxtorienterad och sysselsättningsskapande affärsverksamhet, att stärka affärs- och marknadskunskap relaterad till den koldioxidneutrala ekonomin och att utveckla nya produkt- och servicekoncept. Projektet kommer att stärka de behov som identifierats i den regionala JTF-planen, stödja utvecklingen av nya företagsnätverk och komplettera företagstjänster. Projektet kommer också att stärka användningen av transnationellt samarbete för regionens attraktivitet och konkurrenskraft.

  Projektets genomförandeperiod: 1.11.2023 - 30.4.2026

  För kontaktuppgifter, se sidan Kontakt.

  Vad är stora projekt?

  Med stora projekt menar vi projekt värda tiotals eller till och med hundratals miljoner euro, av vilka flera är på gång i regionerna Kaustby och Sydänsuomessa. De viktigaste och mest avancerade storprojekten är för närvarande vindkraftsprojektet i Lestijärvi, vindkraftsprojekten i Toholamm och Halsua samt litiumgruveprojektet i Kaustby. Dessutom förbereds andra projekt inom telekommunikations- och energisektorerna. Alla dessa projekt kallas gemensamt för stora projekt.

  Klicka här för att se de stora projekten i delregionen Kaustby.

  Vad är suurhanketoimisto.fi?


  SuurhanketoimistoDet finns ett tydligt behov av .fi. Det gäller våra medlemskommuner, där de ovan nämnda projekten genomförs. Det finns ett behov hos projektorganisationer som förbereder större projekt, som vill sprida information och få kunskap om vår region och dess resurser. Företag i vår region som har kompetens och andra resurser att erbjuda för dessa större projekt. Suurhanketoimisto är inte en fysisk kontorsbyggnad, utan en uppsättning tjänster som till stor del bygger på digitala lösningar. Avsikten är att denna tjänst ska utvecklas över tid och vi välkomnar både idéer och önskemål om tjänstens innehåll och utveckling. Suurhanketoimistolanserades inom ramen för "Tillväxtprogrammet KASE - Utveckling av företagsnätverk och tjänster" och kommer nu att byggas ut till en omfattande tjänsteportal inom ramen för projektet SEMUKAS. Projektet finansieras av medlemskommunerna i regionerna Kaustby och Sydänsuomessa, Witas, Karleby universitetscenter Chydenius och Mellersta Österbottens förbund.